Privacy-verklaring

 

Contact

 

Als Ozeka VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Ozeka VZW

Meersbloem-Melden 46

9700 Oudenaarde

Info@ozeka.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 

Je persoonsgegevens worden door Ozeka VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Ozeka VZW

– het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

– het bekomen van subsidiëring door de overheid

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

– identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

– identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer

– rijksregisternummer

– persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, medische fiche

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– het verzorgen van de internet omgeving

– het verzorgen IT-infrastructuur

– het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

– het verzorgen van onze ledenadministratie, inschrijvingen voor deelname aan wedstrijden

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht  en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.

Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Ozeka VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Ozeka VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

– Alle personen die namens Ozeka VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact  met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

 

Ozeka VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen.